Voorwaarden online verkopen Markant Zonwering, rolluiken en buitenleven BV


LET OP !!

Onderstaande ONLINE VOORWAARDEN gelden voor alle aankopen die geschieden bij Markant zonwering  exclusief montage en meten.
Voor online verkopen inclusief montage en meten gelden andere voorwaarden !!

Klik hier voor de METAALUNIE voorwaarden voor online verkopen inclusief meten/monteren

 

ONLINE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Markant zonwering, rolluiken en buitenleven BV  met als website www.markantzonwering.nl

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Markant zonwering  akkoord gaat.
Markant zonwering  behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.
Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.
Indien de door u bestelde order gemeten en gemonteerd wordt door Markant zonwering gelden de metaalunie voorwaarde.

Artikel 1 Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

- Markant zonwering :

De onderneming Markant zonwering, rolluiken en buitenleven BV met de handelsnaam "Markantzonwering, rolluiken en buitenleven" hierna te nomen als "Markant zonwering",

- De website :

De website van Markant zonwering  “www.markantzonwering.nl”, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.

- Product :

Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Markant zonwering  en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

- Klant :

Iedere natuurlijke persoon die met Markant zonwering handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

 

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Markant zonwering  en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle getoonde producten geleverd zonder toebehoren waarvoor een meerprijs betaald moet worden, zoals volants, middensluiting, badkamerkwaliteit, zijgeleiding, opvulgeleiders, verlengde montagesteunen of onderlatten. Voor de duidelijkheid: het bestelde product wordt compleet geleverd inclusief de standaard montagesteunen/geleiders en een standaard bedieningsmogelijkheid zoals duidelijk vermeld op de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.

2. De aanbiedingen die in de digitale folder van Markant zonwering  zijn opgenomen, zijn alleen geldig in de periode die wordt weergegeven in de folder. De aanbiedingen uit de folder vervallen automatisch op de eerste dag van de maand direct daarop volgend. Vanaf dat moment kunnen er aan de folder en/of de daarin opgenomen aanbiedingen, geen rechten meer worden ontleend.

3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Markant zonwering  is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en exclusief montage door Markant zonwering , tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Markant zonwering  de klant per e-mail een orderbevestiging/factuur heeft gezonden.

2. Indien op verzoek van de klant door Markant zonwering  een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Markant zonwering  de klant per e-mail een orderbevestiging/factuur heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Markant zonwering  akkoord gaat. Markant zonwering  behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

4. Al onze maatwerk producten en worden precies op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd en zijn specifiek gemaakt naar de wens van de klant. Annuleren is alleen mogelijk binnen 48 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.

 

Artikel 5 Levering

1. Markant zonwering zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Markant zonwering  is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.

2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Markant zonwering echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

3. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Markant zonwering de wijze van verzending bepaalt. De overeengekomen bezorgkosten staan vermeld op de orderbevestiging/factuur.

4. Voor alle leveringen buiten Nederland en België zijn de hieruit voortkomende verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Markant zonwering geen enkele verantwoording.

6. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met de kosten van de aflevering, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan vóór aflevering.

 

Artikel 6 Retour zendingen

1. Alle producten die speciaal op maat worden gefabriceerd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper kunnen op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW nimmer door Markant zonwering retour worden genomen! Voor overige producten geld dat de klant gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht heeft de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid cq fout van Markant zonwering  te wijten is. In zo’n geval zal Markant zonwering zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

 

Artikel 7 Garantie

1. Op de door Markant zonwering geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaren.

2. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Markant zonwering, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

3. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Markant zonwering  www.Markantzonwering.nl

4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

 

Artikel 8 Reclames

1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien het door Markant zonwering geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2. Nimmer is Markant zonwering aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3. Evenmin is Markant zonwering aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

4. Markant zonwering is nimmer aansprakelijk voor telefonisch opgegeven bestellingen. Telefonische bestellingen zijn altijd voor risico van de de opdrachtgever.

 

Artikel 10 Overmacht

1. Markant zonwering  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Markant zonwering daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Markant zonwering geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Markant zonwering daaronder begrepen.

2. Markant zonwering komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Markant zonwering haar verplichtingen had moeten nakomen.

3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 11 Betaling

1. Voor bestellingen met een bedrag hoger dan € 1500,00 vraagt Markant zonwering een aanbetaling van 50 % van het factuurbedrag. Pas indien Markant zonwering de aanbetaling heeft ontvangen wordt de bestelling in fabricage genomen.

2. Bij bestellingen met een bedrag tot € 1500,00 geschiedt betaling direct bij bestelling via Ideal/ internetbankieren. Indien u niet in de mogelijkheid bent om met  Ideal/ internetbankieren te betalen kunt u een factuur laten sturen. Pas indien Markant zonwering de betaling heeft ontvangen wordt de bestelling in fabricage genomen.

3. In gevallen van betaling onder rembours brengt Markant zonwering rembourskosten in rekening à 3,5% van het orderbedrag.

4. Contant bij afhalen producten dit geld alleen voor losse onderdelen bij bedragen onder de €  100.00.

 

Artikel 12 Geschillen

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Markant zonwering, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Markant zonwering staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2. Op elke overeenkomst tussen Markant zonwering  en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.